Επιλογή μετεωρολογικού φαινομένου:  
Απεικόνιση::  

περισσότερες πληροφορίες:
Norwegian Meteorological Institute

Norwegian Water Resources and Energy Directorate

Προειδοποιήσεις καιρού Ευρώπης: Νορßηγία

Δελτία επαγρύπνησης - Για περισσότερες λεπτοµέρειες για τα δελτία επαγρύπνησης κάθε περιοχής επιλέξτε την αντίστοιχη περιοχή

Akershus
έως 04.06.2020 08:00 CET
Πυρκαγιές δασών (Κίτρινο)
norsk:
Østafjells: Lokalt stor skogbrannfare inntil det kommer nedbør av betydning


Vegetasjon kan lett antennes og store områder kan bli berørt.

Vær forsiktig med åpen ild.

english:
Oestafjells: Locally large forest fire hazard until there is significant rainfall.


Vegetation is easily ignited and large areas may be affected.

Be careful with open fire. 

Aust-Agder
έως 04.06.2020 08:00 CET
Πυρκαγιές δασών (Κίτρινο)
norsk:
Østafjells: Lokalt stor skogbrannfare inntil det kommer nedbør av betydning
Vegetasjon kan lett antennes og store områder kan bli berørt.

Vær forsiktig med åpen ild.

english:
Oestafjells: Locally large forest fire hazard until there is significant rainfall.
Vegetation is easily ignited and large areas may be affected.

Be careful with open fire. 

Buskerud
έως 04.06.2020 08:00 CET
Πυρκαγιές δασών (Κίτρινο)
norsk:
Østafjells: Lokalt stor skogbrannfare inntil det kommer nedbør av betydning

Vegetasjon kan lett antennes og store områder kan bli berørt.

Vær forsiktig med åpen ild.

english:
Oestafjells: Locally large forest fire hazard until there is significant rainfall.

Vegetation is easily ignited and large areas may be affected.

Be careful with open fire. 

Finnmark
έως 02.06.2020 22:59 CET
Flood (Κίτρινο)
english:
Trøndelag, North-Norway and north in Østerdalen: Large snow melting due to rising temperatures is expected. Catchments with no snow are not flood prone. Continuous snow melting will increase water discharge in rivers. From sunday expected to reach yellow level. The discharge is expected to further increase throughout next week (week no. 23). Hydropower production will in some cases act as flood control, and therefore the issued warning will not necessarily apply to all regulated waterways.
Consequences: Situation that requires vigilance and may cause local damages

Stay informed on the situation. Secure and/or move assets away from vulnerable areas (car, caravan along rivers/streams, basements). It is recommended to Keep away from rivers and streams with high flow.

norsk:
Trøndelag, Nord-Norge og nord i Østerdalen: Det er ventet stigende temperatur, og påfølgende snøsmelting i alle høydenivåer. Der det ikke ligger snø i nedbørsfeltet, altså det området som bidrar med vann til elva, er det ingen fare for flom. Kraftig snøsmelting fører allerede til økende vannføring i elvene. Fra søndag ventes det å nå gult nivå. Vannføringen forventes å øke videre ut over neste uke (uke 23). Reguleringer vil i noen tilfelle virke flomdempende, og varselet vil derfor ikke nødvendigvis gjelde i alle regulerte vassdrag.
Konsekvenser: Utfordrende situasjon som krever oppfølging og kan medføre skader lokalt

Hold deg oppdatert om situasjonen. Sikre og flytt verdier bort fra utsatte områder (f. eks. i kjellere, og biler, campingvogner etc langs elver og bekker). Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier for snø/is, jord og grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner. Hold deg unna elver og bekker med stor vannføring. Beredskapsmyndigheter skal vurdere fortløpende behov for beredskap og forebyggende tiltak. 

Hedmark
έως 04.06.2020 08:00 CET
Πυρκαγιές δασών (Κίτρινο)
norsk:
Østafjells: Lokalt stor skogbrannfare inntil det kommer nedbør av betydning

Vegetasjon kan lett antennes og store områder kan bli berørt.

Vær forsiktig med åpen ild.

english:
Oestafjells: Locally large forest fire hazard until there is significant rainfall.

Vegetation is easily ignited and large areas may be affected.

Be careful with open fire. 

έως 02.06.2020 22:59 CET
Flood (Κίτρινο)
english:
Trøndelag, North-Norway and north in Østerdalen: Large snow melting due to rising temperatures is expected. Catchments with no snow are not flood prone. Continuous snow melting will increase water discharge in rivers. From sunday expected to reach yellow level. The discharge is expected to further increase throughout next week (week no. 23). Hydropower production will in some cases act as flood control, and therefore the issued warning will not necessarily apply to all regulated waterways.Consequences: Situation that requires vigilance and may cause local damages

Stay informed on the situation. Secure and/or move assets away from vulnerable areas (car, caravan along rivers/streams, basements). It is recommended to Keep away from rivers and streams with high flow.

norsk:
Trøndelag, Nord-Norge og nord i Østerdalen: Det er ventet stigende temperatur, og påfølgende snøsmelting i alle høydenivåer. Der det ikke ligger snø i nedbørsfeltet, altså det området som bidrar med vann til elva, er det ingen fare for flom. Kraftig snøsmelting fører allerede til økende vannføring i elvene. Fra søndag ventes det å nå gult nivå. Vannføringen forventes å øke videre ut over neste uke (uke 23). Reguleringer vil i noen tilfelle virke flomdempende, og varselet vil derfor ikke nødvendigvis gjelde i alle regulerte vassdrag.Konsekvenser: Utfordrende situasjon som krever oppfølging og kan medføre skader lokalt

Hold deg oppdatert om situasjonen. Sikre og flytt verdier bort fra utsatte områder (f. eks. i kjellere, og biler, campingvogner etc langs elver og bekker). Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier for snø/is, jord og grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner. Hold deg unna elver og bekker med stor vannføring. Beredskapsmyndigheter skal vurdere fortløpende behov for beredskap og forebyggende tiltak. 

Nord-Trøndelag
έως 02.06.2020 22:59 CET
Flood (Πορτοκαλί)
english:
Inner Trøndelag: Large snow melting due to rising temperatures is expected. Continuous snow melting will increase water discharge in rivers.
Consequences: Severe situation that occurs rarely, requires contingency preparedness and may cause severe damages

Stay informed on the situation. Secure and/or move assets away from vulnerable areas (car, caravan along rivers/streams, basements). It is recommended to Keep away from rivers and streams with high flow. Emergency authorities must be prepared for the fact that building and infrastructure in general may be subject to serious incidents.

norsk:
Indre Trøndelag: Det er ventet raskt stigende temperatur, og påfølgende stor snøsmelting. Kraftig snøsmelting vil føre til økende vannføring i alle elver der det ligger snø i nedbørfeltet, altså det området som bidrar med vann til elva. Det ventes at vannføringen i mange elver når gult flomnivå allerede lørdag. Fra mandag ventes vannføringen i enkelte elver å være på oransje nivå. For de høyestliggende områdene vil vannføringsøkningen komme litt senere.
Konsekvenser: Alvorlig situasjon som forekommer sjelden, krever beredskapsmessige forberedelser og kan medføre alvorlige skader

Hold deg oppdatert om situasjonen. Sikre og flytt verdier bort fra utsatte områder (f. eks. i kjellere, og biler, campingvogner etc langs elver og bekker). Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier for snø/is, jord og grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner. Hold deg unna elver og bekker med stor vannføring. Beredskapsmyndigheter skal vurdere fortløpende behov for beredskap og forebyggende tiltak. Beredskapsmyndigheter må være forberedt på at også bebyggelse og infrastruktur for øvrig kan bli utsatt for alvorlige hendelser. 

Nordland
έως 02.06.2020 22:59 CET
Flood (Κίτρινο)
english:
Trøndelag, North-Norway and north in Østerdalen: Large snow melting due to rising temperatures is expected. Catchments with no snow are not flood prone. Continuous snow melting will increase water discharge in rivers. From sunday expected to reach yellow level. The discharge is expected to further increase throughout next week (week no. 23). Hydropower production will in some cases act as flood control, and therefore the issued warning will not necessarily apply to all regulated waterways.


Consequences: Situation that requires vigilance and may cause local damages

Stay informed on the situation. Secure and/or move assets away from vulnerable areas (car, caravan along rivers/streams, basements). It is recommended to Keep away from rivers and streams with high flow.

norsk:
Trøndelag, Nord-Norge og nord i Østerdalen: Det er ventet stigende temperatur, og påfølgende snøsmelting i alle høydenivåer. Der det ikke ligger snø i nedbørsfeltet, altså det området som bidrar med vann til elva, er det ingen fare for flom. Kraftig snøsmelting fører allerede til økende vannføring i elvene. Fra søndag ventes det å nå gult nivå. Vannføringen forventes å øke videre ut over neste uke (uke 23). Reguleringer vil i noen tilfelle virke flomdempende, og varselet vil derfor ikke nødvendigvis gjelde i alle regulerte vassdrag.


Konsekvenser: Utfordrende situasjon som krever oppfølging og kan medføre skader lokalt

Hold deg oppdatert om situasjonen. Sikre og flytt verdier bort fra utsatte områder (f. eks. i kjellere, og biler, campingvogner etc langs elver og bekker). Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier for snø/is, jord og grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner. Hold deg unna elver og bekker med stor vannføring. Beredskapsmyndigheter skal vurdere fortløpende behov for beredskap og forebyggende tiltak. 

Oppland
έως 04.06.2020 08:00 CET
Πυρκαγιές δασών (Κίτρινο)
norsk:
Østafjells: Lokalt stor skogbrannfare inntil det kommer nedbør av betydning
Vegetasjon kan lett antennes og store områder kan bli berørt.

Vær forsiktig med åpen ild.

english:
Oestafjells: Locally large forest fire hazard until there is significant rainfall.
Vegetation is easily ignited and large areas may be affected.

Be careful with open fire. 

Oslo
έως 04.06.2020 08:00 CET
Πυρκαγιές δασών (Κίτρινο)
norsk:
Østafjells: Lokalt stor skogbrannfare inntil det kommer nedbør av betydning


Vegetasjon kan lett antennes og store områder kan bli berørt.

Vær forsiktig med åpen ild.

english:
Oestafjells: Locally large forest fire hazard until there is significant rainfall.


Vegetation is easily ignited and large areas may be affected.

Be careful with open fire. 

Sør-Trøndelag
έως 02.06.2020 22:59 CET
Flood (Πορτοκαλί)
english:
Inner Trøndelag: Large snow melting due to rising temperatures is expected. Continuous snow melting will increase water discharge in rivers.

Consequences: Severe situation that occurs rarely, requires contingency preparedness and may cause severe damages

Stay informed on the situation. Secure and/or move assets away from vulnerable areas (car, caravan along rivers/streams, basements). It is recommended to Keep away from rivers and streams with high flow. Emergency authorities must be prepared for the fact that building and infrastructure in general may be subject to serious incidents.

norsk:
Indre Trøndelag: Det er ventet raskt stigende temperatur, og påfølgende stor snøsmelting. Kraftig snøsmelting vil føre til økende vannføring i alle elver der det ligger snø i nedbørfeltet, altså det området som bidrar med vann til elva. Det ventes at vannføringen i mange elver når gult flomnivå allerede lørdag. Fra mandag ventes vannføringen i enkelte elver å være på oransje nivå. For de høyestliggende områdene vil vannføringsøkningen komme litt senere.

Konsekvenser: Alvorlig situasjon som forekommer sjelden, krever beredskapsmessige forberedelser og kan medføre alvorlige skader

Hold deg oppdatert om situasjonen. Sikre og flytt verdier bort fra utsatte områder (f. eks. i kjellere, og biler, campingvogner etc langs elver og bekker). Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier for snø/is, jord og grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner. Hold deg unna elver og bekker med stor vannføring. Beredskapsmyndigheter skal vurdere fortløpende behov for beredskap og forebyggende tiltak. Beredskapsmyndigheter må være forberedt på at også bebyggelse og infrastruktur for øvrig kan bli utsatt for alvorlige hendelser. 

Telemark
έως 04.06.2020 08:00 CET
Πυρκαγιές δασών (Κίτρινο)
norsk:
Østafjells: Lokalt stor skogbrannfare inntil det kommer nedbør av betydningVegetasjon kan lett antennes og store områder kan bli berørt.

Vær forsiktig med åpen ild.

english:
Oestafjells: Locally large forest fire hazard until there is significant rainfall.Vegetation is easily ignited and large areas may be affected.

Be careful with open fire. 

Troms
έως 02.06.2020 22:59 CET
Flood (Κίτρινο)
english:
Trøndelag, North-Norway and north in Østerdalen: Large snow melting due to rising temperatures is expected. Catchments with no snow are not flood prone. Continuous snow melting will increase water discharge in rivers. From sunday expected to reach yellow level. The discharge is expected to further increase throughout next week (week no. 23). Hydropower production will in some cases act as flood control, and therefore the issued warning will not necessarily apply to all regulated waterways.

Consequences: Situation that requires vigilance and may cause local damages

Stay informed on the situation. Secure and/or move assets away from vulnerable areas (car, caravan along rivers/streams, basements). It is recommended to Keep away from rivers and streams with high flow.

norsk:
Trøndelag, Nord-Norge og nord i Østerdalen: Det er ventet stigende temperatur, og påfølgende snøsmelting i alle høydenivåer. Der det ikke ligger snø i nedbørsfeltet, altså det området som bidrar med vann til elva, er det ingen fare for flom. Kraftig snøsmelting fører allerede til økende vannføring i elvene. Fra søndag ventes det å nå gult nivå. Vannføringen forventes å øke videre ut over neste uke (uke 23). Reguleringer vil i noen tilfelle virke flomdempende, og varselet vil derfor ikke nødvendigvis gjelde i alle regulerte vassdrag.

Konsekvenser: Utfordrende situasjon som krever oppfølging og kan medføre skader lokalt

Hold deg oppdatert om situasjonen. Sikre og flytt verdier bort fra utsatte områder (f. eks. i kjellere, og biler, campingvogner etc langs elver og bekker). Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier for snø/is, jord og grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner. Hold deg unna elver og bekker med stor vannføring. Beredskapsmyndigheter skal vurdere fortløpende behov for beredskap og forebyggende tiltak. 

Vest-Agder
έως 04.06.2020 08:00 CET
Πυρκαγιές δασών (Κίτρινο)
norsk:
Østafjells: Lokalt stor skogbrannfare inntil det kommer nedbør av betydning

Vegetasjon kan lett antennes og store områder kan bli berørt.

Vær forsiktig med åpen ild.

english:
Oestafjells: Locally large forest fire hazard until there is significant rainfall.

Vegetation is easily ignited and large areas may be affected.

Be careful with open fire. 

Vestfold
έως 04.06.2020 08:00 CET
Πυρκαγιές δασών (Κίτρινο)
norsk:
Østafjells: Lokalt stor skogbrannfare inntil det kommer nedbør av betydning


Vegetasjon kan lett antennes og store områder kan bli berørt.

Vær forsiktig med åpen ild.

english:
Oestafjells: Locally large forest fire hazard until there is significant rainfall.


Vegetation is easily ignited and large areas may be affected.

Be careful with open fire. 

Østfold
έως 04.06.2020 08:00 CET
Πυρκαγιές δασών (Κίτρινο)
norsk:
Østafjells: Lokalt stor skogbrannfare inntil det kommer nedbør av betydning
Vegetasjon kan lett antennes og store områder kan bli berørt.

Vær forsiktig med åpen ild.

english:
Oestafjells: Locally large forest fire hazard until there is significant rainfall.
Vegetation is easily ignited and large areas may be affected.

Be careful with open fire. 

Caption:
Αλλαγή γλώσσας:   | BG | BS | CZ | DA | DE | EE | EN | ES | ES | ES | FI | FR | GR | HE | HR | HU | IS | IT | LT | LV | ME | MK | MT | NL | NO | PL | PT | RO | RS | SE | SK | SL | VA